Personvern


Personvernerklæring for Meldal folkebibliotek

Denne personvernerklæringen er en spesifisering av Meldal kommunes overordnede personvernerklæring som omhandler den aktuelle kommunale tjenesten og de personopplysninger som behandles der. Den overordnede personvernerklæring inneholder mer informasjon, og den finner du på kommunens hjemmeside www.meldal.kommune.no. Du kan også få den utlevert/tilsendt ved å ta kontakt med kommunens servicekontor på tlf. 72495100.

Hensikt
Hensikten med personvernerklæringen er å sikre at dine rettigheter som innbygger blir ivaretatt etter personopplysingsloven og EUs personvernforordning.

DefinisjonerPersonopplysning : En opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet, og det konkrete ansvaret vil være plassert på bestemte funksjoner/stillinger i virksomheten.
Personvernombud: En person som er utpekt av en behandlingsansvarlig og godkjent av Datatilsynet. Personen har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift.

Dine rettigheter
(Se kommunens overordnede personvernerklæringen for mer informasjon)
·         Informasjon om behandling av personopplysninger
·         Innsyn i egne personopplysninger
·         Korrigering av personopplysninger
·         Sletting av personopplysninger
·         Begrensning av behandling av personopplysninger
·         Dataportabilitet
·         Innsigelse mot behandlinger
·         Automatiserte avgjørelser og profilering

Hvis du ønsker å fremme en klage på hvordan kommunen ivaretar dine rettigheter kan dette gjøres. til tilsynsmyndigheten som på personvernområdet er : Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo

Behandlingsansvarlig

Rådmannen er hovedansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i tråd med personopplysningsloven og EUs personvernforordning. 
For denne kommunale tjenesten er det biblioteksjef Marit Haugen Bergsrønning som er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som innhentes.

Hvorfor innhenter vi personopplysningene?
Formålet med å innhente personopplysninger er for å ivareta denne kommunale tjenesten, og å kunne opprette avtale for bruk av bibliotekets lånetjenester. Kommunen har i dette tilfellet hjemmel i Personvernforordningens artikkel 6-1 b) for å innhente og behandle personopplysninger om deg.
Hvilke personopplysninger innhenter vi om deg? Navn, lånernummer, nasjonalt lånernummer, fødselsnummer, biblioteksenhet, lånegruppe, klasse, sperring, sperreårsak, sperredato, utløpsdato, fødselsdato, kjønn, melding til låner, internt låner-memo, permanent adresse, midlertidig adresse, telefonnummer, mobilnummer, epostadresser, siste aktivitetsdato, aktive lån, aktive reserveringer,  fjernlånbestillinger. Historiske lån, utlånsmeldinger og websidestatistikk (med IP-adresse).
Hvor henter vi personopplysningene i fra?
Personopplysningen innhentes ved låntagers registrering som låner ved biblioteket og registreres i fagsystemet Mikromarc og Nasjonalt lånerregister. Opplysninger om lånerens lån og reserveringer registreres fortløpende i Mikromarc.
Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Alle opplysningene er nødvendige for å kunne bruke bibliotekets utlånstjenester.
Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Opplysningene deles ikke med andre enn overnevnte.

Hvordan – og hvor lenge - lagrer vi personopplysningene om deg?
Opplysningene lagres elektronisk på ekstern server som driftes av Mikromarc. Personopplysningene lagres for å gi bruker lånetilgang. Låneraktiviteten slettes etter innlevering av materiale, selve aktiviteten anonymiseres, men er tilgjengelig for statistikk som leveres Nasjonalbiblioteket.
Opplysningene lagres inntil låntager ber om å bli slettet fra systemet, og alt materiale er innlevert og eventuell gjeld oppgjort.
Hvem har tilgang på opplysningene?
Ansatte ved Meldal folkebibliotek har tilgang til alle opplysninger som er registrert i Mikromarc lokalt.
Bruker har tilgang til å lese og endre opplysninger om seg selv.
Hvordan sikres opplysningene?
Sikring av opplysningene ivaretas av fagsystemet Mikromarc. Tilgang til fagsystemet sikres lokalt med brukernavn og passord.
Varsel om avvik.
Hvis det oppstår noe avvik i form av at uvedkommende får tilgang til opplysninger om deg eller at personopplysningene om deg blir slettet, påført skade eller gjort utilgjengelige, så har vi plikt til å informere deg om det dersom det skjer.
Bruk av personopplysningene til et annet formål enn det opprinnelige.
Dersom kommunen ønsker å bruke personopplysningene som er innhentet om deg til et annet formål enn det opprinnelige, skal du bli informert om det. Dersom det i disse tilfeller kreves samtykke, bestemmer du selv om det skal gis samtykke.
Kontaktinformasjon.
Kontaktperson: Biblioteksjef Marit Haugen Bergsrønning
Tlf.72494762
Kontaktinformasjon til personvernombud: Gustav Stokkli, Gustav.Stokkli@orkdal.kommune.no